Handreiking "slimmer registreren indirecte tijd in de GGZ/FZ"


1. Inleiding en achtergrond

In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019 t/m 2022 is de afspraak gemaakt om te werken aan de vermindering van registratielast bij (formele) rechtmatigheidscontroles. In de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 is de afspraak gemaakt de administratieve lastendruk met 25% te reduceren. Het anders vormgeven van de administratie van indirecte tijd en/of het drastisch beperken daarvan (in overleg met de NZa en zorgverzekeraars) met als gevolg het realiseren van administratieve lastenverlichting is een uitvloeisel van deze afspraken.

 

Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel professionals beschouwd als een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de praktijk te organiseren. VWS heeft deze handreiking samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce forensische zorg ontwikkeld.

 

Het op een andere manier registreren van indirecte tijd levert binnen de GGZ zo’n 750 FTE op. Het scheelt zo’n 5 à 10 minuten per dag, en met 22.000 FTE aan behandelaars loopt dat snel op. Voor een middelgrote GGZ-instelling met zo’n 500 FTE aan behandelaars scheelt het bijvoorbeeld 15 FTE (wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen euro per jaar).

 

Binnen de NZa-regels kunnen in plaats van de werkelijke indirecte tijd ook standaardtijden gebruikt worden. Het is verstandig om de wijze van standaardiseren vooraf met de zorgverzekeraar te bespreken. Wanneer afgeweken wordt van de regelgeving, kan via een experiment een administratieve lastenverlichting ingezet worden. Een experiment wordt samen met de zorgverzekeraar bij de NZa ingediend, daarbij is dus sprake van een akkoord op de nieuwe werkwijze. Over het experiment is op deze pagina meer informatie te vinden. Deze website bevat namelijk de NZa-regelgeving en duiding, informatie over de werkwijze bij een experiment, uitleg over het toepassen van normtijden en het herijken hiervan, goede voorbeelden uit de praktijk, de functionaliteiten in het EPD bij het inrichten van normtijden, de werkwijze voor forensische zorg en de relatie met het nieuwe zorgprestatiemodel.

 

De handvatten die worden gegeven zijn bruikbaar totdat het nieuwe zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ ingevoerd wordt.

 

* Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze handreiking, reageer dan via: aanpakregeldruk@minvws.nl